Årsmelding Gjøvik og Toten slektshistorielag 2008

 

(En avdeling av Vestoppland slektshistorielag)

Styret har i år bestått av: Leder Mette Nordengen, kasserer Kjell Elnæs, sekretær Sonja Fjellhaug, styremedlemmer Ingeborg Klundby og Frank Ødegård, vararepresentant Per Dahl.

Det har i løpet av året vært holdt 5 styremøter og 10 medlemsmøter. Det har vært jevnt oppmøte med ca 15 personer pr møte. Kåsører på medlemsmøtene har vært: i februar Jens Bjørset om "Presteportrettene i Hoff Kirke", i mars Ingeborg Granlund Klundby om "Sivesindgårdene", i september Rune Hårstadveen om "Bondearitokratiet på Toten", i november Lissie Nordland "Mjøsmuseet Gjøviks fotosamling og i desember Svein-Erik Ødegaard om "bygdeboka for Østsinni" og Geir Thorud om boka "Slekter på garder i Vardal og Redalen".

Gjøvik og Toten hadde i år ansvar for årsmøtet i hovedlaget. Det ble avholdt 30. mars på Kaffistova i Gjøvik, med ett lite foredrag av Henry Hoel og Ole Granum i anledning at det var 25 år siden Vestoppland Slektshistorielag ble dannet. De fortalte om oppstarten av laget, og hva som fikk det i gang. Etter årsmøtet ble det servert koldtbord og kaffe til årsmøtedeltagerne.

Årets store prosjekt har vært boka "Slekter på garder i Vardal og Redalen" av Per Braastad. Dette er en revidert, og sammenslått, utgave av to bøker som Per utga i 1993-95. Boka er også publisert på CD, der teksten er søkbar. Planen var å publisere det opprinnelige materialet fra 1993-95, med et fåtall rettinger, men etter at boka ble annonsert for salg i desember 2007 kom det fram ønsker om å få videreført slektstavlene fram til i dag, i de tilfeller der tavlene opprinnelig sluttet på midten av 1800-tallet. Dessuten viste det seg at flere medlemmer satt med mye tilleggsmateriale, og tilfeldigvis ble en viktig kilde – pantebøkene – tilgjengelig på Internett i februar. I 2008 ble det derfor nedlagt et par årsverk i å komplettere boka, samt å kontrollere det opprinnelige materialet, noe som førte til at ferdigstillelse ble utsatt fra februar til desember. Dessverre døde Per Braastad uventet bare noen dager etter han fikk overlevert det endelige resultatet.

Totalt har mer enn ti medlemmer bidratt i arbeidet med boka, i større eller mindre grad. Vi kunne gjerne ha holdt på med arbeidet enda et år, så det er fortsatt mulig å finne flere opplysninger – og noen feil vil nok også bli oppdaget heretter. Vi planlegger å publisere oppdateringer på våre internettsider, og boka må derfor betraktes som et øyeblikksbilde av en prosess som kommer til å pågå i mange år framover – men med vesentlig lavere intensitet.

Heljar Westlie har i 2008, sammen med andre medlemmer, fortsatt arbeidet med boka "Hus og folk på Raufoss 1891-1940". Utkast til tekst for en fjerdedel av de 650 eiendommene er nå klar, men arbeidet vil nok ta enda et par år. Innsamling av bilder blir satt i gang i løpet av vinteren.

Ole Granum har fortsatt arbeidet med publisering av materiale om Utvandringen fra Toten, som så langt utgjør mer en 1600 sider. Denne fasen av arbeidet forventes fullført i 2010.

På samme måte som våre kildeavskrifter på Internett, viser disse publikasjonene at de frivillige kreftene i laget kan produsere etterspurte resultater med akseptabel kvalitet. Dette er nødvendig så lenge lokale profesjonelle organer bruker alt for lite ressurser på publisering av denne typen materiale. De burde også ta et større ansvar for mobilisering og bruk av frivillige krefter.  For mye lokal historie om personer og steder går hvert år i glemmeboken.

Det har også vært arbeidet med gravsteinsregistrering. Registrering av Balke kirkegård er klar for publisering, og flere er nesten klare.

Det ble i 2008 lagt ut kun tre nye kildeavskrifter, med til sammen 2.282 poster. Vi har nå 348.284 poster publisert på Internett, inkl. 13.600 fra avd. Land. 11.932 nye poster er ferdig avskrevet i år, men publisering av disse og noen fra 2007, må pga bokprosjektene vente til 2009. Totalt er nå 361.591 poster skrevet av (inkl. gravsteinsregistreringer).

I tillegg har vi skannet 4 adressebøker for Oppland, med noe over 2000 sider, som vil bli lagt ut på DIS-Norges Internett-maskin i 2009.

I 2008 har vi hatt 45.400 besøkende på forsida på www.slektshistorielaget.no, en økning på 7 prosent fra 2007, som til nå har vært beste år. Økningen har skjedd på tross av at det i år ikke ble publisert nytt materiale utover tre avskrifter som ble lagt ut på Digitalarkivet. Det er mottatt ca. 160 etterlysninger hvorav de fleste er besvart av medlemmer eller andre. Heljar Westlie og Geir Thorud har stått for arbeidet med hjemmesidene.

 

Styret