ÅRSMELDING 2009

Årsberetning 2009 for Gjøvik og Toten slektshistorielag, avdeling av Vestoppland slektshistorielag

Styret har i år bestått av: Leder Mette Nordengen, kasserer Kjell Elnæs, sekretær Sonja Fjellhaug, styremedlemmer Ingeborg Klundby og Frank Ødegård, vararepresentant Per Dahl.

Vi har i år hatt 4 styremøter og 10 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag.

Foredragsmøtene var:

5. februar Rune Nedrud foreleste om ”Husingene – fra bønder i Land til husmenn på Toten”

4. juni Fredrik Dyhren om ”Noen søstre på Kyset”

1. oktober Liv Marit Haakenstad om ”En ligenskabelig røker - min tippoldefar i brevs form”

3. desember Bjørn Sivesind om ”Hunndalen”

2 av møtene ble avholdt på Kapp, 7. mai og 5. november. På møtet i november var temaet ”gards og navnepakker på Dokumentasjonssenteret, hvordan best sikre dem gjennom ett eventuelt samarbeid”.

Det har vært jevnt oppmøte på ca 15 personer per møte.

Vi har i år ikke hatt noen større prosjekter, men jobbet videre med hjemmesida og overføring av materiale til digitalpensjonatet og salg av boka ”Slekter på garder i Vardal og Redalen”.

Det har som tidligere vært arbeidet med avskriving og korrekturlesning av kirkebøker, og avfotografering og registrering av gravsteiner. Avskriving og korrektur har i vesentlig grad blitt utført av Inger-Berit Østby Deglum og Frank Ødegård, så en stor takk til dem.

Når det gjelder gravminneregistreringer, så er Hoff og Balke ferdige, flere av de andre er under arbeid.

Det ble i 2009 lagt ut 11 avskrifter med til sammen 13.215 poster. Totalt har vi nå publisert 361.499 poster. Vi har et etterslep på avskrifter som ikke er utlagt pga. sykdom.

I 2009 har vi hatt 43,232 besøkende på forsida på www.slektshistorielaget.no, en nedgang på 4,8 % fra 2008. Det er kommet 129 etterlysninger hvor de fleste er blitt besvart, hovedsakelig av lagets medlemmer.

Ole Granums prosjekt ”Utvandringen fra Toten” er nå under korrektur og vil bli ferdig i løpet av sommeren 2010. Det ferdige produktet vil bli overrakt ”Totenlaget i USA” under deres besøk hit i august 2010.

Arbeidet med boka "Hus og folk på Raufoss 1891-1940" har pågått gjennom hele året. Det var et behov for å dokumentere befolkningsutviklingen gjennom bokas periode og til litt etter krigen. Det tok mye tid å få innhentet nødvendig materiale, men det kom på plass. Det manglet opplysninger om fabrikkens utleiehus, men dette kom uventet raskt på plass ved hjelp utenfor Raufoss. Det viser seg at det er nødvendig å skrive mer omfattende om enkelte tinglyste saker, materialet er lett tilgjengelig og tar svært lite ekstra tid å ta med. Muligens vil også 2-4 andre kilder bli gått igjennom i løpet av sommeren 2010. Arbeidet med innsamling av bilder er satt i gang.
Status nå er at av ca 650 eiendommer er ca halvparten helt ferdig og mange delvis, databasen inneholder ca 3.000 navn. Muligens finnes det informasjon som bør tas med fra FT 1910 som kommer 1. des. og at boka kan utgis tidlig i 2011.

  Styret