Årsmelding 2010 for slektshistorielag, Vestoppland slektshistorielag avdeling  Gjøvik/ Toten Org nr. 983 418 902.

 

Styret har i år bestått av: Leder Mette Nordengen, kasserer Kjell Elnæs, sekretær Ingeborg G. Klundby, styremedlemmer Per Dahl og Frank Ødegård, vararepresentant Grethe L Solhaug.

Vi har i år hatt 6 styremøter, 5 møter i jubileumskomiteen for Totenlagets 100 års jubileum og 10 medlemsmøter. Laget ble registrert i Brønnøysunds frivillighetsregister for grasrotandelen.

Foredragsmøtene var:

7. januar arbeidsmøte, 4. februar Årsmøte, 4. mars foredrag med Rune Hårstadsveen, 8. april, 6.mai og 3. juni arbeidsmøter og  2. september Ole M. Granum foredrag om utvandringen fra Toten, 7. oktober  Harald Hvattum,  4. november møte avholdt på Kapp og 2.desember Svein Erik Ødegård. Det har vært jevnt oppmøte på ca 15 personer per møte.

Vi har i år jobbet videre med hjemmesida og overføring av materiale til digitalpensjonatet. Boka ”Slekter på garder i Vardal og Redalen” oppdateres jamnlig på nettsiden vår. Heljar Westlies arbeid med boka "Hus og folk på Raufoss 1891-1940" har pågått gjennom hele året. Skrivingen er 99% ferdig med alt på fabrikkens festetomter, snaut 100 eiendommer. Dette har vært temmelig arbeidsomt ettersom disse har nesten 100% innflyttere. Fabrikkens utleiehus/leiligheter, ca 70 enheter, er nærmest så ferdig som det er mulig, også nesten bare innflyttere. Svært lite arbeid gjenstår på det sentrale Raufoss. Det utenfor er også delvis ferdig og noe mindre arbeidskrevende. Noe er for øyeblikket uavklart angående tilgang til 2-3 kilder. Hittil er ca 4.700 personer å finne i boka og en del bilder har også kommet inn. Det er håp om utgivelse til høsten.

Det har som tidligere vært arbeidet med avskriving og korrekturlesning av kirkebøker. Avfotografering og registrering av gravsteiner på Gjøvik og Vardal er nå i sluttfasen. Avskriving og korrektur har i vesentlig grad blitt utført av Håkon Frogner, Jan Kristian Hoel, Inger-Berit Østby-Deglum og Frank Ødegård, så en stor takk til dem.

Det ble i 2010 lagt ut 17625 poster i avskrifter. Totalt har vi nå publisert 361499 + 17625 = 379.124 poster. Terje Tandsether binder inn bøker for laget. I 2010 har vi hatt 41.316 (nedgang 4,5 %) besøkende på forsida på www.slektshistorielaget.no. Det er kommet 120 etterlysninger hvor de fleste er blitt besvart, hovedsakelig av lagets medlemmer.

Ole Granums prosjekt ”Utvandringen fra Toten” ble ferdigstilt sommeren 2010. Det ferdige produktet ble overrakt ”Totenlaget i USA”, Mjøsmuseet, Stiftelsen Toten økomuseum og historielag, bibliotekene i Østre - og Vestre Toten og The Norwegian-American Historical Association (NAHA) og Gjøvik og Toten slektshistorielag i bokform i forbindelse med markering av Totenlagets 100 års jubileum her i august 2010.  Samtidig er alt dette gjort tilgjengelig på nettstedet https://sites.google.com/site/totenemigrant/

Slektshistorielaget ble forespurt av Totenlaget i USA om å være vertskap for en jubileumsmiddag da medlemmer av laget ønsket å komme til Toten i forbindelse med at Totenlaget ble 100 år. I forbindelse med Jubileumsfesten ble det oppnevnt en jubileumskomitè med Rune Hårstadsveen (Mjøsmuseet), Ole M Granum og Mette Nordengen fra slektshistorielaget og Ingeborg G. Klundby (Stiftelsen Toten økomuseum og historielag). Jubileumsfesten ble holdt på Stenberg 26 august 2010 med omvisning på museet hvor det ble guidet av Rune Hårstadsveen, Toten Kontradans danset, Aksel Napstad sang Husmannshumør og på Øverjordet  ble det bakt Totenkringler. Det var innbudte gjester fra kommunene og dugnadsgjengen fra de to lagene var til stede under festen.